Ochrana súkromia a osobných údajov

Predávajúci:

DATANESS s.r.o

Panenská 24, 811 03 BA

IČO: 47677520 IČ DPH: SK2024056606

(ďalej len ako „predávajúci“)

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Osobné údaje a ich ochrana

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu všetky údaje, ktoré sú potrebné výlučne na účely vybavenia objednávky kupujúceho.

2.2. Na portály www.happynomad.eu kupujúci nezadáva žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na účtoch kupujúceho.

2.3. Predávajúci osobné údaje kupujúceho nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou štátnych orgánov na účely podrobenia sa kontrole a organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky kupujúceho. Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Databázu osobných údajov chráni pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

2.4. Kupujúci vyplnením objednávkového formulára potvrdzuje, že ho predávajúci v zmysle platnej legislatívy informoval o tom, že bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie služby a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

2.5. Osobné údaje je predávajúci oprávnený spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať zákazníkov. Predávajúci môže osobné údaje zverejniť na svojom portály len so súhlasom dotknutej osoby alebo so súhlasom zákonného zástupcu dotknutej osoby.