1.) Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP”) predstavujú zmluvné podmienky nájmu obytného motorového vozidla – minicamper (ďalej len ,,minicamper”) prenajímateľa, ktorým je podnikateľ: DATANESS s.r.o., s miestom podnikania Panenská 24 811 03 Bratislava, IČO: 47677520, DIČ: 2024056606, IČ DPH: SK2024056606, ČÚ: SK0411000000002929915890 (ďalej len ,,prenajímateľ”) a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme dopravného prostriedku (ďalej len ,,zmluva o nájme”). Ďalšie zmluvné podmienky ako napr. dohoda o výške nájomného, budú upravené písomne v zmluve o nájme. Všetky vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. Podmienky odlišné od VOP musí písomne odsúhlasiť prenajímateľ ako súčasť zmluvy o nájme, iné podmienky odlišné od týchto VOP nebudú akceptované.

2.) Viesť minicamper, môžu len osoby uvedené v zmluve o nájme, ako osoby oprávnené viesť minicamper. Minimálny vek nájomcu a každého vodiča, ktorý bude podľa zmluvy o nájme oprávnený viesť minicamper je 18 rokov. Na základe zmluvy o nájme môže byť minicamper použitý na cesty v rámci Európskej únie, cesty do mimoeurópskych krajín, musia byť vopred písomne odsúhlasené prenajímateľom. Cesty do vojnových oblastí sú zakázané.

3.) Platný vodičský a občiansky preukaz nájomcu a každého vodiča, ktorý bude podľa zmluvy o nájme viesť minicamper, alebo iný preukaz sa predloží k nahliadnutiu v deň podpisu zmluvy o nájme, spolu s aspoň jednou originálnou faktúrou dodávateľa, vystavenou s adresou trvalého pobytu nájomcu (napr. elektrika, plyn, voda, mobilný telefón), nie staršou ako 2 kalendárne mesiace.

4.) Minicamper sa nájomcovi odovzdáva v prevádzkarni na adrese: Hlavná 149 900 26 Slovenský Grob vo vzájomne dohodnutom čase, prípadne za poplatok na inom mieste odovzdania, po individuálnej písomnej dohode. Minicamper sa odovzdáva v stave plne spôsobilom prevádzky s platnou technickou a emisnou kontrolou v deň začatia i ukončenia nájmu podľa nájomnej zmluvy. Všetky zjavné poškodenia a prípadné poruchy príslušenstva sa vyznačia a zapíšu do preberacieho protokolu a podpíšu oboma zmluvnými stranami. Minicamper, je vždy protokolárne odovzdaný nájomcovi. Pri odovzdaní a preberaní minicamperu môže byť vyhotovená zo strany prenajímateľa fotodokumentácia exteriéru a interiéru minicamperu.

5.) Minicamper sa odovzdáva nájomcovi skontrolovaný, vyčistený (interiér, exteriér), má komplexne plne funkčné vybavenie (ktoré sa pri zaškolení prenajímateľa vyskúša) a sú doplnené všetky kvapaliny. Minicamper má platné všetky príslušné doklady pre cestovanie v krajinách EÚ. Minicamper sa taktiež odovzdáva s doplnenými prevádzkovými kvapalinami, s plnou nádržou pohonných hmôt/s plnou nádržou sa minicamper aj odovzdáva prenajímateľovi pri ukončení nájmu podľa nájomnej zmluvy. V opačnom prípade vzniká prenajímateľovi nárok na úhradu pohonných hmôt, ktoré budú doúčtované resp. odpočítané z kaucie. Náklady za rozdiel ceny v palive, podľa platného cenníka jednotlivých čerpacích staníc znáša nájomca, nakoľko je povinný vrátiť minicamper s plnou palivovou nádržou. Prenajímateľ zabezpečí úhradu celoročnej diaľničnej známky za užívanie Slovenských ciest minicamperom, a v rozsahu uvedenom v nájomnej zmluve prípadne aj za užívanie zahraničných ciest. Užívanie ciest prevádzkou minicamperu, ktoré nie je podľa tohto odseku 5.) hradené prenajímateľom, uhrádza v plnej výške nájomca bez nároku na refundáciu takýchto nákladov prenajímateľom. V prípade, že nájomca užíva cesty prevádzkou minicamperu, ktorých užívanie je spoplatnené podľa aplikovateľného predpisu alebo zmluvy bez úhrady za takéto užívanie vzniká prenajímateľovi nárok voči nájomcovi na náhradu uplatnených úhrad v celej výške vrátane všetkých súvisiacich nákladov, ktoré sa za takéto užívanie vlastník alebo správca cesty v neprospech prenajímateľa ako prevádzkovateľa minicamperu uplatní. Ustanovenia tohto odseku 6.) sa použijú primerane aj v prípade neuhradeného poplatku za užívanie parkovacieho státia a prípadné iné sankcie uplatnené voči nájomcovi v čase nájmu minicamperu.

6.) Prenajímateľ zaškolí nájomcu na obsluhu minicamperu a vysvetlí všetky jeho komponenty (ako napr.: kúrenia, a pod.) vrátane poučenia o bezpečnostných a právnych predpisoch ako aj o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia minicamperu. Prevzatie minicamperu nájomcom a zoznámenie sa s jeho zariadením a obsluhou trvá cca 60 minút. Odovzdanie minicamperu prenajímateľovi a jeho následná kontrola trvá cca 30 minút. Nájomca je preto povinný s touto časovou dobou počítať a strpieť všetky úkony prenajímateľa pri prevzatí a odovzdaní minicamperu. Podpisom na preberacom protokole nájomca potvrdzuje, stav minicamperu a príslušenstva, ktorý mu bol odovzdaný ako aj riadne oboznámenie sa s obsluhou minicamperu a poučenie o používaní minicamperu.

7.) Nájomca sa zaväzuje minicamper užívať výhradne na účel, na ktorý je určený, a to dočasné užívanie pre účely prepravy a dočasného ubytovania osôb. Minicamper sa vracia včas a v stanovený dátum v zmluve o nájme, najneskôr však do 18:00 v stave nepoškodenom (v akom ho nájomca prebral v zmysle preberacieho protokolu), vrátane kompletného, nepoškodeného, funkčného príslušenstva a jeho súčastí, prevzatie minicamperu prenajímateľ potvrdí svojím podpisom na odovzdávajúcom protokole. Minicamper nájomca vracia vyčistený, rovnako ako v stave pri jeho preberaní do nájmu.

8.) Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, hospodáriť a chrániť minicamper. Taktiež vykonávať pravidelnú kontrolu stavu prevádzkových kvapalín, v prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá i kontrola motorového oleja a predpísaného tlaku v pneumatikách. V kabíne ako i v celom minicampere nie je dovolené fajčiť. Minicampery podnikateľa DATANESS s.r.o. môžu byť vybavené GPS systémom určenia polohy.

9.) Rezerváciu nájmu minicampera je možné vykonať elektronicky na webovej stránke prenajímateľa, telefonicky, mailom a takto vykonaná rezervácia platí 2 dni. Záloha na rezerváciu nájmu minicamperu vo výške 30% z celkového nájomného je splatná do 2 dní od rezervácie a následne jej pripísaním na účet prenajímateľa (uvedený v týchto VOP) sa mení na záväznú a slúži ako blokácia daného termínu pre účely nájmu minicamperu. Pripísaním zálohy na účet prenajímateľa sa rezervácia stane záväznou. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy minicamperu (havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.) V takom prípade prenajímateľ o tejto situácii informuje nájomcu a vráti mu všetky poplatky uhradené nájomcom prenajímateľovi. Celková suma nájmu je uhradená na účet prenajímateľa.

10.) Pred prevzatím minicamperu je nájomca povinný uhradiť nájomné v plnej výške ako aj kauciu na krytie škody na minicampere vrátane, škody v prípade znečistenia, nedoplnenia pohonných látok a prevádzkových kvapalín ako aj prípadných uplatnených pokút a iných nárokov podľa týchto VOP. Podpisom nájomnej zmluvy nájomca súhlasí so započítaním nárokov prenajímateľa podľa predchádzajúcej vety s kauciou. Na základe požiadavky budúceho nájomcu je vyfakturovaná v splatnosti v predstihu pred začatím nájmu suma 500,- EUR , ktorá tvorí vratnú zálohu na kauciu v prípade poruchy alebo poškodenia minicamperu nekrytého poistnými podmienkami, ale aj ako krytia nákladov pri vrátení minicamperu ktoré môžu byť fakturované a to :

•Nadmerne znečistenie interiéru 50 EUR s DPH

•Nadmerné znečistenie exteriéru 30 EUR s DPH

•Nedotankovaná nádrž 10 EUR s DPH + pohonné hmoty.

Ak výšku škody nie je možné určiť pri odovzdaní minicamperu, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať, uhradiť z nej škodu a následne kauciu vyfakturovať nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi, každú škodu a náklady s tým spojené, spôsobenú v čase nájmu, ktoré nie sú kryté poisťovňou aj v prípade, že výška škody prekračuje stanovenú kauciu. Kaucia je splatná pred prevzatím minicamperu podľa nájomnej zmluvy spolu so sumou za celkový nájom minicamperu, pričom úhrada týchto súm tvorí odkladaciu podmienku pre splnenie povinnosti prenajímateľa k odovzdaniu minicamperu. Na všetky platby vystaví prenajímateľ riadny daňový doklad. Kaucia bude účtovaná 30 dní pred začatím stanoveného nájmu spolu so sumou za celkový nájom minicamperu. Na všetky platby vystaví prenajímateľ riadny daňový doklad.

11.) Storno poplatky predstavujúce nárok prenajímateľa na náhradu ušlého zisku, ktorý mu v dôsledku rezervácie minicamperu vznikne sa riadia podľa nasledovných pravidiel :

•Do 45 dní ku dňu prevzatia: 25% z celkovej sumy za nájom

•Do 30 dní ku dňu prevzatia: 50% z celkovej sumy za nájom

•Do 7 dní ku dňu prevzatia: 80% z celkovej sumy za nájom

•Ku 1 dňu začatia 100% z celkovej sumy za nájom

Pri predčasnom vrátení minicamperu zo strany nájomcu, nevzniká nárok na vrátenie zvyšnej finančnej čiastky za časť nájmu minicamperu ako náhrada ušlého zisku ktorý, mu v dôsledku rezervácie minicamperu vznikne. V prípade akéhokoľvek storna, bude však kaucia vrátená v plnej výške. Nájomcovi potvrdená rezervácia môže byť odo dňa rezervácie až do 60 dní pred dohodnutým začiatkom nájmu zmenená, ak má prenajímateľ voľné kapacity a nájomcom navrhovaná alternatívna objednávka nájmu rozsahovo zodpovedá pôvodnej objednávke. Neskoršia zmena nie je možná. Za každú zmenu termínu nájmu sa fakturujú administratívne poplatky podľa aktuálneho cenníka prenajímateľa.

12.) V prípade storna nájmu z objektívnej príčiny na strane nájomcu (napríklad : úraz alebo choroba), ktorá bráni začať nájom si prenajímateľ vyhradzuje právo samostatne posúdiť objektívnosť prípadu. V prípade objektívnej príčiny je potrebné túto skutočnosť prenajímateľovi preukázať. V prípade objektívne uznanej príčiny bude však nájomcovi umožnené, aby si pre nemožnosť nájmu vybral buď vrátenie 50% finančnej čiastky z uhradeného nájomného alebo iný možný náhradný termín nájmu. V prípade klamstva, alebo špekulácie si prenajímateľ vyhradzuje právo takéto objektívne storno neuznať a v takom prípade sa budú aplikovať storno poplatky účtované ako v 11. bode týchto VOP.

13.) Storno poplatky podľa týchto VOP v prípade, že nájomca nemôže začať z objektívnej príčiny nájom minicamperu môžu byť v prípade písomnej dohody uhradené čiastočne z poistného krytia poisťovateľom, a to na základe dohodnutých poistných podmienok a v rozsahu určenom príslušným poisťovateľom v poistenej zmluve. V prípade záujmu nájomcu o poistenie storna so záväzkom príslušného poisťovateľa nahradiť určené storno poplatky (v rozsahu určenom poisťovateľom) prenajímateľ ponúka dohodu o poistení storna na základe súhlasu nájomcu, ktorý bude nájomcom písomne potvrdený a podmienky poistenia budú zo strany nájomcu písomne odsúhlasené, a nájomca bude povinný znášať len príslušnú sumu spoluúčasti v zmysle poistných podmienok. V prípade, že v súlade s týmto bodom 13.) nebude dosiahnutá dohoda o poistení storna nájomca je povinný znášať storno poplatky podľa týchto VOP sám, pričom ustanovenia týchto VOP o poistení storna sa neaplikujú.

14.) Pri nedodržaní termínu vrátenia minicamperu (z iných ako objektívnych dôvodov, za ktoré nájomca ani s časti nezodpovedá ako je napríklad technická porucha , ktorá bráni bezpečnému presunu minicamperu) bude nájomcovi účtovaný za každý deň omeškania s vrátením minicamperu poplatok 80,- EUR s DPH. V prípade predčasného vrátenia minicamperu prenajímateľovi, nájomcovi nevzniká nárok na vrátenie nájomného.

15.) Nájomca prehlasuje, že minicamper nebude využitý na zárobkovú činnosť, a že v ňom nebudú prepravované iné osoby ako tie uvedené v nájomnej zmluve, a nebudú v minicampery prepravované zvieratá. Ďalej nájomca vyhlasuje, že minicamper nebude slúžiť na prepravu vecí ktoré sú : mimoriadne ťažké, horľavé, prašné, páchnuce či znečisťujúce veci, ani žiadne nezákonné. Zakazuje sa minicamper samovoľne polepovať akýmikoľvek predmetmi či nálepkami alebo vykonávať na ňom akékoľvek úpravy bez súhlasu prenajímateľa. Prenajímateľ po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení opravy, uhrádza náklady príslušenstva a súčastí minicamperu vzniknuté bežným opotrebením na doklad o výmene opotrebovaného komponentu nájomcom a jeho úhrade. Prenajímateľ nie je povinný uhradiť náklady, ktoré nevznikli bežným opotrebením ale prevádzkou a vedením minicamperu (ako napr.: defekt kolesa).

16.) Nájomca sa zaväzuje užívať minicamer výlučne na účel, na ktorý je technicky určený. Nájomca zároveň zodpovedá, že minicamper nebude riadený vodičom, ktorý by mohol byť pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných, alebo návykových látok. V čase nájmu minicamperu nájomca zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych predpisov, za porušenie ktorých nesie plnú právnu zodpovednosť po celú dobu trvania nájmu. V prípade, že bude prenajímateľovi doručená pokuta za porušenie dopravných predpisov za obdobie nájmu, bude táto pokuta fakturovaná nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje túto pokutu uhradiť v plnej výške. Ak nastane porušenie VOP, prenajímateľ je oprávnený nájomcovi odobrať minicamper a to s okamžitou účinnosťou.

Ďalej je zakázané s minicamperom sa zúčastňovať ako aj zapájať sa do súťaže pre motorové vozidlá, alebo iných obdobných aktivít vrátane testov. Používanie minicamperu na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov ako aj jeho používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie minicamperu, resp. s pokynmi prenajímateľa je zakázané

17.) Nájomca musí pri dopravnej nehode, alebo inej nehode, ako aj po vzniku škody po požiari, pri odcudzení alebo inej škode na minicampere ihneď upovedomiť prenajímateľa na telefónnom čísle : +421 948 912 340 alebo na telefónom čísle uvedenom v zmluve o nájme alebo v preberacom protokole, najneskôr do 2 hodín po takejto udalosti. Ak to charakter škodovej udalosti určuje ako napríklad dopravná nehoda, alebo škoda pri požiari je nájomca povinný okamžite privolať aj policajné zložky, alebo iné zásahové zložky a riadne zadokumentovať udalosť. V prípade dopravnej nehody nároky protistrany nesmú byť uznané, pokiaľ neprebehne riadne vyšetrovanie. Nájomca musí prenajímateľovi aj pri najmenšej škode vypracovať písomnú správu s podrobnou špecifikáciou a priložením fotodokumenácie. Ak nájomca z akéhokoľvek dôvodu zanedbá vypracovanie protokolu a poisťovňa preto odmietne zaplatiť náhradu škody, je nájomca povinný uhradiť celú škodu, ktorá nebola uhradená poisťovňou. Každá správa o nehode, alebo iná dokumentácia popisujúca charakter škody musí byť prenajímateľovi odovzdaná najneskôr pri vrátení minicamperu úplne vyplnená a podpísaná. Musí obsahovať hlavne mená a adresy zúčastnených osôb a prípadných svedkov, ako aj úradnú značku podieľajúcich sa vozidiel.

18.) Prenajímateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla ako následok úmyslu alebo nedbanlivosti vo vzťahu k vzniku škody.

19.) V prípade odcudzenia minicamperu je nájomca okamžite povinný kontaktovať políciu a prenajímateľa, spísať o tom riadnu zápisnicu, z čoho jedna kópia aj s rezervnými kľúčmi ako aj dokladmi od minicamperu sa odovzdá prenajímateľovi. V prípade, že akýkoľvek z týchto bodov nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške zaplatiť ju prenajímateľovi - DATANESS s.r.o.

20.) V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí minicamperu a jeho súčasti nájomca obratom kontaktuje prenajímateľa, ktorý určí postup. Prenajímateľ uskutoční všetky potrebné kroky k odstráneniu týchto závad. Nájomca smie počas doby nájmu objednať jednorazovo opravu minicamperu, ktorá je potrebná pre zaistenie bezpečnej prevádzky a premávky do výšky 200,- EUR s DPH väčšie opravy vždy len so súhlasom prenajímateľa. Náklady na opravu znáša prenajímateľ, výlučne v prípade že za ne zodpovedá pri predložení platných originálnych dokladov o servisnom úkone vrátane daňového dokladu. Prenajímateľ podľa predchádzajúcej vety zodpovedá za náklady na opravu závad minicamperu, ktoré vznikli bežným opotrebením a v dôsledku bežného užívania minicamperu, nie však za také, ktoré vznikli v dôsledku užívania minicamperu v rozpore s uzatvorenou nájomnou zmluvou a týmito VOP.

21.) V prípade závažnej poruchy minicamperu nezapríčinenej nájomcom, ktorá bráni jeho bezpečnej prevádzke, prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť náhradný minicamper do 48 hodín. Ak prenajímateľ nedisponuje náhradným minicamperom, prenajímateľ zabezpečí prepravu nájomcu ako aj ostatnej posádky minicamperu podľa nájomnej zmluvy. Nájomcovi bude vrátená plná suma za nevyčerpané dni nájmu minicamperu.

22.) S minicamperom sa musí zaobchádzať šetrne a vecne správne a prípade jeho opustenia sa musí vždy riadne uzamknúť. Musia sa dodržiavať predpisy a technické pravidlá pre jeho používanie. Musí sa priebežne sledovať jeho prevádzkový stav, hlavne stav oleja a vody v chladiacej súprave, ako aj tlak v pneumatikách, ako aj iné dôležité ukazovatele, ktoré budú podrobne vysvetlené pri odovzdávaní minicamperu. Nájomca je povinný každý deň trvania nájmu skontrolovať, či je minicamper schopný bezpečnej prevádzky. V prípade zistenia neobvyklého stavu minicamperu, ktorý by mohol obmedziť bezpečnú a plynulú prevádzku, je nájomca povinný upovedomiť prenajímateľa. Fajčenie je zakázané v celom minicampere. Vozenie domácich zvierat je dovolené len s písomným súhlasom prenajímateľa.

23.) V prípade, že prenajímateľ nedokáže zabezpečiť odovzdanie minicamperu, nie z vlastného pričinenia, alebo z vyššej moci, v dohodnutý termín podľa nájomnej zmluvy je povinný túto skutočnosť oznámiť nájomcovi, bez zbytočného odkladu. Zároveň sa zaväzuje vrátiť celú už uhradenú výšku nájomného za minicamper, najneskôr do 10. pracovných dní od zistenia takejto skutočnosti.

24.) Nájomca, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený uplatniť vady poskytnutej služby – nájmu minicamperu reklamáciou u prenajímateľa písomným oznámení. Reklamácie na základe písomných oznámení ako aj prípadné ostatné sťažnosti a podnety nájomcu, ktorý je spotrebiteľom budú vybavené v plnom súlade so zákonom na ochranu spotrebiteľa a ostatnými aplikovateľnými právnymi predpismi.

Nároky nájomcu, ktorý je spotrebiteľom, môžu byť voči prenajímateľovi uplatnené aj prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len ,,zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov”) za podmienok v tomto zákone upravených vrátane riešenia sporu on-line v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online (ďalej len ,,nariadenie”). Nájomca, ktorý je spotrebiteľom má pravo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak prenajímateľ na jeho žiadosť o nápravu po vybavení reklamácie odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.  
Sťažnosť podľa tohto odseku môže byť podaná prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm v súlade s nariadením alebo dourčením sťažnosti orgánu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné.

25.) Minicamper obsahuje aj ďalšiu výbavu, ktorá je určená na vnútorné alebo vonkajšie použitie a je zahrnutá v nájomnom. Vozidlo obsahuje :

•Klimatizácia

•Rádio s DVD/navigácia

•Povinná výbava automobilu

•2ks kempových stoličiek a stolík

•Vybavenie kuchyne

•Ostatné príslušenstvo

26.) Prenajímateľ ako aj nájomca si tieto VOP pozorne prečítali, obsahu v plnej miere porozumeli a na znak toho, že sa obsah doslovne zhoduje s ich slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne prejavenou vôľou, ako aj na znak toho, že tento úkon neurobili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok pripájajú svoje podpisy, nakoľko VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o nájme minicamperu.

27.) Všetky ďalšie podmienky nájmu neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka ako aj ďalšími platnými zákonmi SR.